Báo giá cống tròn đúc sẵn
Ống Cống D300x4m
Kích thước: 357.000m
Ống Cống D300x4m
Kích thước: 369.750m
Ống Cống D400x4m
Kích thước: 420.750m
Ống Cống D400x4m
Kích thước: 446.250m
Ống Cống D600x4m
Kích thước: 680.750m
Ống Cống D600x4m
Kích thước: 714.000m
Ống Cống D800x4m
Kích thước: 1.160.250m
Ống Cống D800x4m
Kích thước: 1.198.500m
Ống Cống D1000x4m
Kích thước: 1.683.000m
Ống Cống D1000x4m
Kích thước: 1.708.500m
Cống hộp H300
Kích thước: 350m
Cống hộp H400
Kích thước: 432m
Cống hộp H500
Kích thước: 536m
Cống hộp H600
Kích thước: 637m
Cống hộp H800
Kích thước: 863m
Cống hộp H1000
Kích thước: 1.114.000m